Creed Aventus

5.900.000 

“𝐵𝑒𝑠𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐶𝑟𝑒𝑒𝑑 ” 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑝 5 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑎𝑚

𝚀𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚕𝚞̛̣𝚌, 𝙽𝚊𝚖 𝚝𝚒́𝚗𝚑, 𝙷𝚊̂́𝚙 𝚍𝚊̂̃𝚗, 𝚃𝚒𝚗𝚑 𝚝𝚎̂́

Hàng Sẵn / Full 100ML

Danh mục: